Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov pre školský rok 2018/19

V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/19, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu so zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole.

Kritériá 2018 – kompletné znenie vo formáte doc

 

%d blogerom sa páči toto: