Príležitosť pre nás – našu profesijnú orientáciu

Nitra1

Príležitosť pre nás

Tento týždeň sa na našej škole uskutočnila milá akcia – stretnutie dekanky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Dr. Ing. Eleny Horskej PhD. so žiakmi končiacich ročníkov. Pani dekanka nielen predstavila školu ale odpovedala aj na všetky otázky žiakov, ktoré sa týkali nášho budúceho štúdia na tejto fakulte. Okrem toho si pozrela aj našu školu, ktorá sa jej páčila.

Stretnutie bolo dôležité aj z toho dôvodu, že náš pán riaditeľ Ing. Miroslav Bohát podpísal s pani dekankou zmluvu o spolupráci. Predmetom tejto zmluvy je:

1.Výmena učiteľov, študentov – participácia zahraničných lektorov z prestížnych partnerských univerzít na vyučovacom procese.

  1. Organizovanie spoločných projektov, “Deň vysokoškoláka”.
  2. Výmena informácií, študijných materiálov a odborných publikácií.
  3. Účasť na prednáškach, seminároch, stretnutia a diskusie so študentmi FEM.
  4. Príprava krátkodobých individuálnych kurzov s odborným zameraním pre študentov.
  5. Spolupráca pri tvorbe, predkladaní a realizácii nových projektov v oblasti vzdelávania.

Naši učitelia sa s p. dekankou dohodli na spoločných akciách. A už sme sa aj mohli zúčastniť prednášky p. dekanky na tému Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. Po jej prednáške sme sa stretli s podnikateľom firmy LR Health and Beauty, ktorý hovoril o komunikácii so zákazníkom a o tom ako byť úspešný vo svojom podnikaní.

Veľmi sa nám v Nitre páčilo, bol to veľmi zaujímavý deň a určite sa ešte zúčastníme ďalších pripravených akcií.

Detti a Barbora, IV.C