Podmienky prijatia

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka  3,  940 51  Nové Zámky
č.tel. a faxu 035/6428622, IČO 891606,  kód školy  646501

Kritériá na prijatie do jednotlivých odborov

 

Kritériá prijímacích skúšok 2017 (kompletné znenie, dokument Word)