6460 H predavač

CO-17000-37_foto-Dualne-vzdelavanie_1

Študijný odbor (kód a názov): 6460 H   predavač

Forma a dĺžka štúdia:                           denná, trojročné štúdium

Stupeň vzdelania:                                 úplné stredné odborné vzdelanie

Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. Ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentnú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku tovaru, vystavovanie a aranžovanie v predajni, ovláda základy administratívnej prace spojenej s obchodovaním, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Kategórie a názvy Počet týždenných vyučovacích hodín
vyučovacích predmetov skratka v ročníku
predmetu spolu 1. 2. 3.
Všeobecné vzdelávanie 33,5 14 11 8,5
slovenský jazyk a literatúra SJL 5,5 2 2 1,5
cudzí jazyk (anglický / nemecký) ANJ / NEJ 9 3 3 3
etická výchova / náboženská výchova ETV / NAV 2 1 1
dejepis DEJ 1 1
občianska náuka OBN 1 1
chémia CHE 1 1
ekológia EKO 1 1
matematika MAT 5 1 2 2
informatika INF 2 1 1
telesná a športová výchova TSV 6 2 2 2
Odborné predmety 65,5 19 22 24,5
ekonomika EKN 3 1 2
propagácia a aranžovanie SPK 2 1 1
hospodárske výpočty HOV 1 1
obchodná prevádzka POV 4 1 2 1
psychológia obchodu TEC 2 1 1
tovaroznalectvo STO 6 2 2 2
odborný výcvik ODV 47,5 15 15 17,5
SPOLU 99 33 33 33
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia OZZ 2 dni/6h. 2 dni/6h. 3 dni/7h.
Telovýchovno-výcvikový kurz TVK 5 dní/7h. 5 dní/7h. x