Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ HSO, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Predseda RŠ:
Mgr. Renáta Gazdíková – zástupca pedagogických pracovníkov

Členovia RŠ:
Mgr. Vladimír Markovič – zástupca pedagogických pracovníkov
markovic22@zoznam.sk

PaedDr. Eurydika Stankovičová – zástupca nepedagogických zamestnancov
stankovicova.stankovicova@gmail.com

Mgr. Katarína Hozlárová – zástupca rodičov
hozlarovak@gmail.com

Bc. Andrea Krasková – zástupca rodičov
a.kraskova@post.sk

Klaudia Baloghová – zástupca rodičov
klaudia.baloghova@porsche.sk

Henrieta Benyová – zástupca žiakov školy
helookitty14@azet.com

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. – delegovaný za zriaďovateľa

Bc. Gabriela Slobodníková – delegovaná za zriaďovateľa

MUDr. Dušan Kollár, PhD. – delegovaný za zriaďovateľa

Ing. Marian Zahumenský – delegovaný za zriaďovateľa

***

Pôsobnosť a poslanie Rady školy pri SOŠ HSO, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k riadiacej činnosti a fungovania SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, (ďalej len školy) v súlade s plánom zasadnutí Rady školy predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom rozsahu.

Rada školy  na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov, navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, vyjadruje k návrhu na vymenovanie a odvolanie zástupcov riaditeľa školy.

Rada školy  sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy, k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných   plánoch.

Rada školy  sa vyjadruje k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, k návrhu rozpočtu,  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.

Štatút-Rady-školy-pri-SOŠ-HSO